Wat is EBITDA

Wat is EBITDA? EBIT & EBITDA uitleg

Wat is EBITDA? EBITDA staat voor ‘Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization’. Het is een financiële maatstaf die de operationele winst van een bedrijf weergeeft, exclusief rentelasten, belastingen, afschrijvingen en amortisatiekosten.

Wat is EBITDA?

EBITDA is een afkorting voor ‘Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization’, wat betekent ‘winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie’. Het is een financiële maatstaf die de operationele winst van een bedrijf weergeeft. Financiële en fiscale factoren worden hierin niet meegenomen.

Het is belangrijk om de EBITDA van een bedrijf te kennen. Het kan je een indicatie geven van de operationele prestaties van het bedrijf. Beleggers en analisten gebruiken deze maatstaf vaak om bedrijven te vergelijken en te beoordelen op hun prestaties.

Lees ook: FXFlat review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

De berekening van EBIT & EBITDA

Om EBITDA te berekenen, begin je met de brutowinst van een bedrijf. Dit is de omzet minus de directe kosten van productie. Vervolgens trek je de operationele kosten af van de brutowinst. Bijvoorbeeld verkoop- en administratiekosten. Dit leidt tot het bedrijfsresultaat, ook wel bekend als earnings before interest and taxes (EBIT).

Om van EBIT naar EBITDA te gaan, voeg je de afschrijvingen en amortisatiekosten toe aan het bedrijfsresultaat. Afschrijvingen zijn de jaarlijkse kosten die een bedrijf maakt voor het afboeken van investeringen in bijvoorbeeld gebouwen, machines of voertuigen. Amortisatiekosten zijn vergelijkbaar met afschrijvingen, maar worden gebruikt voor immateriële activa zoals patenten of goodwill.

Lees ook: Wat is OpEx? Operating Expenses uitleg

De voordelen van EBITDA

 • Focus op operationele prestaties: EBITDA richt zich op de operationele prestaties van een bedrijf. Dit geeft een beter beeld van de onderliggende winstgevendheid. Het elimineert de invloed van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
 • Eenvoudige vergelijking: EBITDA maakt het gemakkelijker om de winstgevendheid van verschillende bedrijven te vergelijken, omdat het de invloed van boekhoudkundige behandelingen en financieringsbeslissingen elimineert.
 • Betere weergave van cash flow: EBITDA geeft een betere weergave van de cashflow van een bedrijf dan de nettowinst, omdat het niet-kasstroom gerelateerde kosten elimineert. Het geeft daarom een beter beeld van de kasstroom die beschikbaar is om schulden af te betalen of te investeren in de groei van het bedrijf.
 • Waardebepaling: EBITDA is een belangrijke maatstaf voor de waardebepaling van een bedrijf, omdat het de onderliggende winstgevendheid van het bedrijf weergeeft. Het is daarom een belangrijke factor bij de bepaling van de waardering van het bedrijf.

Lees ook: Enterprise Value Volledige uitleg & betekenis

De nadelen van EBITDA

 • Beperkte informatie: EBITDA neemt geen rekening met de kapitaalkosten van een bedrijf, wat betekent dat het geen inzicht biedt in de totale winstgevendheid van het bedrijf.
 • Geen rekening met afschrijvingen en amortisatie: Door afschrijvingen en amortisatie buiten beschouwing te laten, kan EBITDA een vertekend beeld geven van de financiële gezondheid van een bedrijf.
 • Geen rekening met veranderingen in werkkapitaal: EBITDA houdt geen rekening met veranderingen in werkkapitaal, zoals voorraden, debiteuren en crediteuren, die van invloed kunnen zijn op de kasstroom van een bedrijf.
 • Niet geschikt voor alle sectoren: EBITDA is niet geschikt voor alle sectoren, met name voor bedrijven met hoge kapitaalkosten, zoals nutsbedrijven en vastgoedbedrijven.
 • Risico van misleiding: EBITDA kan misleidend zijn als het wordt gebruikt als de enige maatstaf voor de prestaties van een bedrijf. Het kan een rooskleuriger beeld geven dan de werkelijke winstgevendheid van het bedrijf.

Het is belangrijk om bij het gebruik van EBITDA de nadelen in overweging te nemen. Gebruik het in combinatie met andere financiële maatstaven om een vollediger beeld te krijgen van de financiële prestaties van een bedrijf.

Lees ook: InDelta review – Indexbeleggen tegen lage kosten

EBITDA versus nettowinst

Zoals eerder vermeld, is de nettowinst een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf na aftrek van alle kosten. Dit is inclusief rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. EBITDA is een maatstaf voor de operationele winstgevendheid van een bedrijf vóór de invloed van deze kosten. Het elimineert daarom de impact van financieringsbeslissingen en boekhoudkundige behandelingen op de winstgevendheid van een bedrijf.

EBITDA kan een betere weergave geven van de cashflow van een bedrijf dan de nettowinst, omdat het kosten elimineert die niet aan de kas-stroom zijn gerelateerd.

De nettowinst kan belangrijk zijn voor de aandeelhouders. Dat komt omdat het de uiteindelijke winst weergeeft die beschikbaar is voor dividenduitkeringen en terugkoop van aandelen. Het is ook belangrijk voor het bepalen van de belastingaanslag van het bedrijf.

Waarom EBITDA wordt gebruikt

Er zijn verschillende redenen waarom EBITDA een nuttige financiële maatstaf kan zijn:

 • Vergelijking tussen bedrijven: EBITDA is een gestandaardiseerde maatstaf die gebruikt kan worden om bedrijven in dezelfde sector of industrie te vergelijken. Dit komt doordat het de invloed van de financieringsbeslissingen en boekhoudkundige behandelingen elimineert. Hierdoor is een meer zuivere vergelijking mogelijk is.
 • Beoordeling van bedrijfsprestaties: EBITDA kan een nuttige maatstaf zijn om de onderliggende operationele winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen. Door de focus te leggen op de operationele prestaties, kan EBITDA een beter beeld geven van hoe goed het bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert.
 • Waardering van een bedrijf: EBITDA is een belangrijke maatstaf bij de waardering van een bedrijf. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere maatstaven. Bijvoorbeeld de koers-winstverhouding en de koers-omzetverhouding. Zo krijg je een beter beeld over de waardering van een bedrijf/aandeel.
 • Beoordeling van investeringsmogelijkheden: EBITDA kan ook worden gebruikt om investeringsmogelijkheden te beoordelen. Het geeft een idee van hoeveel cashflow een bedrijf genereert uit zijn kernactiviteiten en hoeveel er beschikbaar is voor investeringen in groei.

Beperkingen van EBITDA

Hoewel EBITDA nuttig kan zijn als maatstaf voor bedrijfsprestaties, heeft het ook enkele beperkingen.

Ten eerste elimineert EBITDA niet alle kosten. Het houdt bijvoorbeeld geen rekening met belastingen, rentelasten en afschrijvingen van materiële vaste activa. Hierdoor kan het beeld dat EBITDA geeft van de operationele winstgevendheid van een bedrijf beperkt zijn.

EBITDA kan leiden tot misleidende conclusies. Het wordt soms gebruikt als de enige maatstaf voor de prestaties van een bedrijf, wat tot problemen kan leiden, als het niet wordt vergeleken met andere relevante financiële maatstaven. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld EBITDA benadrukken om te verbergen dat ze hoge rentelasten hebben of hoge kapitaaluitgaven nodig hebben.

Ten derde kan het gebruik van EBITDA verschillen tussen bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven bepaalde kosten opnemen of uitsluiten bij het berekenen van EBITDA. Daardoor is het lastiger bedrijven te vergelijken op basis van EBITDA.

FXFlat broker EBIT & EBITDA

Alternatieve maatstaven

Er zijn verschillende alternatieve financiële maatstaven die bedrijven kunnen gebruiken in plaats van EBITDA.

Een voorbeeld hiervan is de vrije kasstroom. Die geeft aan hoeveel kasstroom een bedrijf genereert na aftrek van kapitaaluitgaven. Dit geeft inzicht in de daadwerkelijke geldstromen van het bedrijf, wat nuttig kan zijn bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf en de toekomstige groeimogelijkheden.

Een andere alternatieve maatstaf is de adjusted earnings per share (adjusted EPS). Dit is een aangepaste winst per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld eenmalige kosten of opbrengsten. Dit kan een betere indicatie geven van de toekomstige winstgevendheid van een bedrijf dan EBITDA.

Het kan ook nuttig zijn om te kijken naar de operationele kasstroom. Die geeft de kasstroom weer die wordt gegenereerd door de kernactiviteiten van het bedrijf. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de winst van een bedrijf, omdat het laat zien hoeveel geld een bedrijf genereert uit zijn dagelijkse activiteiten.

Het kiezen van de juiste financiële maatstaf is afhankelijk van de specifieke situatie en het doel van de analyse. Het is belangrijk om te begrijpen wat elke maatstaf meet en om deze te combineren met andere financiële gegevens. Op die manier krijg je een vollediger beeld van de financiële prestaties van een bedrijf.

Tips voor beleggers bij het gebruik van deze maatstaf

Hier zijn enkele tips voor beleggers om EBITDA op een effectieve manier te gebruiken:

 • Kijk naar de trend van EBITDA: Het is belangrijk om te kijken naar de trend van EBITDA in de tijd om te zien of de prestaties van een bedrijf verbeteren of verslechteren. Een dalende trend kan wijzen op problemen in de bedrijfsvoering of marktomstandigheden.
 • Wees voorzichtig bij het vergelijken van EBITDA tussen bedrijven: Zoals eerder genoemd kan het gebruik van EBITDA verschillen tussen bedrijven, waardoor het vergelijken van EBITDA tussen bedrijven lastig kan zijn. Het is belangrijk om de verschillende methoden voor het berekenen van EBITDA te begrijpen en rekening te houden met andere factoren, zoals de grootte en sector van het bedrijf.
 • Kijk naar de kwaliteit van de winst: EBITDA houdt geen rekening met bepaalde kosten, zoals belastingen, rentelasten en afschrijvingen van materiële vaste activa. Het is daarom belangrijk om ook te kijken naar de kwaliteit van de winst en de kasstroom van een bedrijf om te bepalen of het bedrijf in staat is om zijn schulden af te lossen en te investeren in groei.
 • Gebruik EBITDA als aanvullende maatstaf: EBITDA kan nuttig zijn als aanvullende maatstaf bij het beoordelen van de prestaties van een bedrijf, maar het is belangrijk om het te combineren met andere financiële maatstaven en inzichten om een compleet beeld te krijgen van de financiële prestaties van een bedrijf.

Lees ook: Wat is stagflatie? Stagflatie (Stagflation) betekenis

EBITDA is een maatstaf

Het resultaat van deze berekening is de EBITDA. Het is belangrijk om op te merken dat EBITDA niet volgens de algemeen aanvaarde boekhoudregels is opgesteld en daarom niet als de officiële winst van een bedrijf kan worden beschouwd. Het is puur een maatstaf die een idee geeft van de operationele prestaties van een bedrijf.

EBITDA is een nuttige maatstaf omdat het bedrijven in staat stelt om hun operationele prestaties te meten zonder dat ze worden beïnvloed door zaken als financieringskosten of belastingen. Dit maakt het makkelijker om bedrijven te vergelijken. Vooral als ze in verschillende landen actief zijn waar belastingtarieven en wetgevingen sterk kunnen verschillen.

Hoewel EBITDA nuttig kan zijn, zijn er ook enkele nadelen aan deze maatstaf. In de volgende sectie gaan we dieper in op de voor- en nadelen van EBITDA.

Conclusie

In dit artikel hebben we gekeken naar EBITDA, een belangrijke financiële maatstaf die veel wordt gebruikt. Zowel investeerders als analisten maken gebruik van de EBITDA maatstaf.

Hoewel EBITDA eenvoudig is en vergelijkbaarheid tussen bedrijven vergemakkelijkt, kan het ook controversieel zijn. Vanwege de nadelen, zoals het verhullen van problemen en de misleidende beoordeling van prestaties. Desondanks is EBITDA een nuttige maatstaf die kan helpen bij bedrijfswaarderingen en overnames.

Als conclusie kunnen we stellen dat EBITDA een nuttig hulpmiddel is voor beleggers en analisten. Het is belangrijk om bewust te zijn van de beperkingen van EBITDA. Gebruik het in combinatie met andere financiële maatstaven om een vollediger beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Bron: