Wat Is ROE - Return On Equity Betekenis & Definitie

Wat Is ROE? Return On Equity Betekenis & Definitie

Wat is ROE? ROE staat voor Return On Equity, ofwel het rendement op eigen vermogen. Het is een belangrijk financieel kengetal dat aangeeft hoe winstgevend een bedrijf is in verhouding tot het eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd. Dit cijfer is van cruciaal belang voor investeerders en analisten, omdat het inzicht geeft in de efficiëntie waarmee een bedrijf zijn eigen vermogen gebruikt om winst te genereren.

Wat is ROE?

Rendement op Eigen Vermogen (ROE) is een maatstaf voor financiële prestaties. Je berekent deze door de nettowinst te delen door het eigen vermogen van aandeelhouders. Het eigen vermogen van aandeelhouders is gelijk aan de activa van een bedrijf min de schulden. Daarom beschouwt men Return On Equity als het rendement op nettoactiva.

ROE geeft aan hoe winstgevend een bedrijf is en hoe goed het winst genereert. Hoe hoger de Return On Equity, hoe efficiënter het management is in het genereren van inkomsten en groei via eigen vermogen.

Return On Equity is een percentage en je kunt het berekenen voor elk bedrijf zolang de nettowinst en het eigen vermogen positieve waarden hebben. Je berekent de nettowinst vóór dividenden aan gewone aandeelhouders en na dividenden aan preferente aandeelhouders en rente aan geldschieters.

Lees ook: FXFlat Demo Account Tutorial

Hoe bereken je de ROE?

Het berekenen van het rendement op eigen vermogen is simpel met onderstaande formule.

ROE = Nettowinst / Eigen vermogen van aandeelhouders.

Stap 1: Bepaal de Nettowinst. Begin met het vinden van de nettowinst van het bedrijf gedurende een bepaalde periode. De nettowinst is het bedrag aan winst dat het bedrijf heeft behaald na aftrek van alle uitgaven. Dit omvat belastingen en eventuele dividendbetalingen aan preferente aandeelhouders.

Stap 2: Vind het Eigen Vermogen van Aandeelhouders. Het eigen vermogen van aandeelhouders is het totale bedrag dat de aandeelhouders in het bedrijf hebben geïnvesteerd. Dit omvat het initiële kapitaal dat ze hebben ingebracht en eventuele latere investeringen. Je vind het eigen vermogen van aandeelhouders op de balans van het bedrijf.

Stap 3: Bereken de ROE. Gebruik de gevonden waarden om het rendement op eigen vermogen te berekenen met behulp van de bovenstaande formule. De uitkomst is een percentage dat aangeeft hoeveel winst het bedrijf genereert ten opzichte van het eigen vermogen van aandeelhouders.

Bij het analyseren van ROE is het belangrijk om te weten dat een hogere ROE over het algemeen wijst op een efficiënter gebruik van het eigen vermogen. Investeerders beschouwen dit vaak als gunstig. Het is echter ook belangrijk om ROE te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. Zo maak je een zinvolle beoordeling van de prestaties van het bedrijf.

Lees ook: Wat is compounden? Compound interest (compounding) uitleg

Een voorbeeld van ROE

Laten we rendement op eigen vermogen illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld:

Stel je voor dat we een fictief bedrijf genaamd “XYZ Corporation” hebben. XYZ heeft een nettowinst van €100.000 en het eigen vermogen van aandeelhouders bedraagt €500.000 aan het begin van het jaar. We willen de ROE van XYZ Corporation berekenen voor dat jaar.

Stap 1: Bepaal de Nettowinst. De nettowinst van XYZ Corporation bedraagt €100.000. Dit is het bedrag dat het bedrijf heeft verdiend na het aftrekken van alle kosten, belastingen en eventuele dividendbetalingen.

Stap 2: Vind het Eigen Vermogen van Aandeelhouders. Het eigen vermogen van aandeelhouders van XYZ Corporation bedraagt €500.000 aan het begin van het jaar. Dit vertegenwoordigt het totale kapitaal dat door de aandeelhouders is ingebracht.

Stap 3: Bereken de ROE Nu kunnen we de ROE berekenen met de gegevens uit de bovenstaande stappen:

ROE = Nettowinst – Eigen Vermogen van Aandeelhouders = € 100.000 – € 500.000 = 0,2 of 20%

Het rendement op eigen vermogen van XYZ Corporation voor dat jaar bedraagt 20%. Dit betekent dat het bedrijf in staat was om een rendement van 20% te behalen op het eigen vermogen van de aandeelhouders.

Lees ook: Return On Invested Capital (ROIC) uitleg

Wat heb je aan dit kengetal?

Hier is een tabel die de voordelen van het kengetal Rendement op Eigen Vermogen samenvat voor verschillende belanghebbenden:

BelanghebbendenVoordelen
BeleggersHelpt bij het identificeren van winstgevende bedrijven. Vergemakkelijkt de vergelijking tussen concurrenten. Geeft inzicht in het potentiële rendement op investeringen.
ManagementBiedt een maatstaf voor efficiëntie in het genereren van winst. Moedigt efficiënt kapitaalgebruik aan. Helpt bij het nemen van strategische beslissingen.
BedrijfsfinancieringBeïnvloedt de beslissingen over financiering. Een hogere ROE kan gunstig zijn bij het aantrekken van kapitaal. Dient als indicator voor de kapitaalstructuur van het bedrijf.

Beperkingen van de ROE

Hoewel ROE een waardevolle financiële maatstaf is, heeft het enkele belangrijke beperkingen die moeten worden overwogen bij het interpreteren van dit kengetal:

 • Geen Informatie over Liquiditeit: Rendement op eigen vermogen geeft geen inzicht in de liquiditeit van een bedrijf. Een hoog kengetal kan verhullen dat een bedrijf problemen heeft met het omzetten van activa in contanten.
 • Beïnvloed door Schuld: ROE wordt beïnvloed door schuld. Bedrijven kunnen hun rendement op eigen vermogen kunstmatig verhogen door meer schulden aan te gaan, wat het risico voor aandeelhouders kan vergroten.
 • Seizoensgebondenheid en Fluctuaties: ROE kan sterk variëren op korte termijn vanwege seizoensgebondenheid en andere factoren. Het is belangrijk om rendement op eigen vermogen over meerdere jaren te analyseren om een nauwkeuriger beeld te krijgen.
 • Sectorverschillen: rendement op eigen vermogen is niet altijd vergelijkbaar tussen verschillende sectoren. Sommige sectoren hebben van nature hogere of lagere niveaus. Daarom is het belangrijk te vergelijken met concurrenten.
 • Gebrek aan Context: Dit kengetal op zichzelf geeft geen volledig beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf. Het moet worden geëvalueerd in samenhang met andere financiële maatstaven en factoren.
 • Vermogen tot Manipulatie: Het is mogelijk dat bedrijven hun winstcijfers manipuleren om een hogere ROE te laten zien. Dit benadrukt het belang van gedegen financiële analyse.
 • Veranderingen in Eigen Vermogen: Wijzigingen in het eigen vermogen (zoals aandeleninkoop of uitgifte) kunnen de ROE vertekenen. Het is belangrijk om dergelijke factoren in overweging te nemen.

Lees ook: Beste Broker in Nederland

Het verschil tussen ROA en ROE

ROA (Rendement op Activa) en ROE (Rendement op Eigen Vermogen) zijn beide financiële ratios. Beide worden gebruikt om de prestaties en efficiëntie van een bedrijf te meten. Echter richten ze zich op verschillende aspecten van de financiële gezondheid van een onderneming. Laten we het verschil tussen deze twee kengetallen bekijken:

ROA (Rendement op Activa):

 • ROA meet de efficiëntie van een bedrijf in het genereren van winst in verhouding tot de totale activa.
 • De formule van ROA is als volgt: ROA = Nettowinst / Totale activa
 • Het geeft aan hoe effectief een bedrijf is in het gebruik van al zijn activa om winst te genereren.

ROE (Rendement op Eigen Vermogen):

 • Meet de efficiëntie van een bedrijf in het genereren van winst in verhouding tot het eigen vermogen van aandeelhouders.
 • De formule voor is: ROE = Nettowinst – Eigen Vermogen van Aandeelhouders
 • Het geeft aan hoe goed een bedrijf het geld van zijn aandeelhouders gebruikt om winst te maken.

De grootste verschillen op een rij:

AspectROA (Rendement op Activa)ROE (Rendement op Eigen Vermogen)
Wat wordt gemetenEfficiëntie in het gebruik van totale activa om winst te genereren.Efficiëntie in het gebruik van eigen vermogen van aandeelhouders om winst te genereren.
Focus op financieringInclusief zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.Beperkt tot het eigen vermogen van aandeelhouders.
Reflectie van schuldenROA wordt beïnvloed door de financiële structuur en schulden van het bedrijf.Return On Equity wordt voornamelijk beïnvloed door eigen vermogen en reflecteert de winstgevendheid van aandeelhouders.
Bruikbaarheid voor vergelijkingGeschikt voor vergelijking tussen bedrijven in verschillende sectoren.Vergelijkingen moeten meestal worden gemaakt binnen dezelfde sector vanwege de sectorafhankelijkheid van ROE.

Lees ook: FXFlat review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Veelgestelde vragen

Wat zegt return on equity?

Return on Equity (ROE) geeft aan hoeveel winst een bedrijf genereert in verhouding tot het eigen vermogen van de aandeelhouders.

Hoe bereken je de ROE?

ROE wordt berekend door de netto winst van een bedrijf te delen door het eigen vermogen en wordt vaak uitgedrukt als een percentage.

Wat is een hoge ROE?

Een hoge ROE duidt op een efficiënt gebruik van het eigen vermogen, wat positief is. Het kan wijzen op een goed rendement voor de aandeelhouders.

Wat betekent een lage ROE?

Een lage ROE kan wijzen op inefficiënt gebruik van het eigen vermogen en kan betekenen dat het bedrijf minder winstgevend is voor aandeelhouders.

Wat is de betekenis van ROE?

ROE is een financiële ratio die de winstgevendheid van het eigen vermogen van een bedrijf meet. Het biedt inzicht in hoe effectief een bedrijf is in het genereren van winst voor de aandeelhouders in verhouding tot hun investering.

Bronnen

https://www.businessinsider.com/personal-finance/return-on-equity?international=true&r=US&IR=T: What is return on equity? How to calculate ROE to evaluate a company’s profitability

https://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp: Return on Equity (ROE) Calculation and What It Means